Předmětem dobrovolného příspěvku za ubytování ve tmě je zapůjčení světnice k tomu určené.
V případě, že pobyt ve tmě předčasně ukončíš, zaplacená částka propadá v plné výši.
Objednávka zapůjčení světnice je závazná.
Objednaný termín pobytu ve tmě je blokován úhradou závazné rezervační zálohy ve výši 50% ceny. Druhá polovina se hradí v den nástupu pobytu, včetně částky za dovážené hlavní jídlo.
Storno poplatek je ve výši 100% zaslané zálohy v případě, že je termín pobytu zrušen méně jak měsíc před zahájením pobytu. Pokud je zrušen více jak měsíc před zahájením pobytu, je vrácen v plné výši.
Konzumace alkoholu a kouření v zapůjčené světnici je zakázáno (ani elektronické cigarety). Porušení této podmínky je důvodem k ukončení pobytu bez náhrady.
Ve světnici je zákaz manipulace s ohněm v jakékoliv podobě. Vonné tyčinky lze použít pouze před zahájením pobytu.

V den nástupu je nutné podepsat níže uvedené prohlášení.

Prohlášení o způsobilosti
1. Jsem plnoletý(á) a svéprávný(á) a nic mi nebrání v zapůjčení světnice k pobytu ve tmě. O svém ubytování ve tmě jsem se rozhodl(a) dobrovolně na základě svobodného rozhodnutí.
2. Všechny mnou poskytnuté informace v tomto dokumentu jsou pravdivé.
3. Netrpím žádnou formou psychického onemocnění jako je klaustrofobie, schizofrenie, maniodeprese apod. a nikdy jsem netrpěl(a).
4. Netrpím žádnou nemocí, ani nejsem léčen(a) pomocí léků, které by mi bránily v pobytu ve tmě, nebo mě ohrozily.
5. Prostudoval(a) jsem si internetové stránky www.tmaneni.cz a jsem seznámen(a) s podrobnostmi pobytu ve tmě prostřednictvím stránek, a/nebo při osobní rozmluvě.
6. Vím, že pobyt ve tmě probíhá v naprosté tmě. O začátku ubytování ve tmě si rozhoduji zhasnutím světla a kdykoli mohu opět rozsvítit světlo či světnici k pobytu ve tmě určenou opustit.
7. Zavazuji se ihned ukončit nájem a pobyt ve tmě v případě, že se dostaví duševní, psychické či fyzické problémy či jakýkoli jiný důvod k ukončení pobytu ve tmě.
8. Nejsem pod vlivem omamných či psychotropních látek a zavazuji se tyto látky nepoužívat před ubytováním ve tmě, ani v průběhu pobytu ve tmě, ani bezprostředně po ukončení pobytu.
9. Rozumím tomu, že předčasným ukončením pobytu ve tmě mi nevzniká nárok na vrácení financí, které byly za zapůjčení prostorů k pobytu ve tmě mnou uhrazeny, ani v poměrné části. Za předčasné ukončení se považuje ukončení z vlastní vůle a ukončení pobytu ze strany vlastníka světnice v případě, že v zapůjčeném prostoru použiji omamné či psychotropní látky, nebo budu kouřit (i elektronické cigarety).
10. Nesu plnou hmotnou zodpovědnost za případné hmotné škody ve světnici určené k pobytu ve tmě.
11. Souhlasím, že za své počínání a pobyt ve tmě nesu 100% odpovědnost a za případné jakékoliv škody na vnesených či odložených věcech, za případné následky či újmy, jak fyzické tak psychické (vzniklé z mého dobrovolného pobytu v zapůjčené světnici), nemohou být vzneseny žádné požadavky na náhradu, ať již morální či finanční, směrem k vlastníkovi světnice.